я _концепцияПровідною діяльністю студентів вищого навчального закладу є навчально-професійна діяльність. Саме в процесі та завдяки їй досягаються основні цілі підготовки спеціалістів. Вона найбільш інтенсивно впливає на особистісне зростання й професійне становлення студентів, набуття ними професійно важливих знань, умінь і навичок. У процесі навчальної діяльності трансформується структура самосвідомості студента, формується соціально-професійний аспект його «Я-концепції», психічні процеси й стани «професіоналізуються» тощо.

Навчальній діяльності студентів притаманні як загальні риси процесу учіння (механізми та етапи, цілісність структури та єдність основних її компонентів тощо, так і специфічні, зумовлені особливостями її мети й змісту, мотивації й формами організації.

Навчально-професійна діяльності студентів явище складне. Вона відрізняється, з одного боку, від діяльності школяра (головне оволодіти знаннями), а з іншого — від професіоналів (практичне виконання певних ділових функцій). Головна відмінність полягає в тому, що навчальна діяльність студента професійно спрямована, вона становить, по суті, навчально-професійну діяльність (засвоєння способів і досвіду професійного вирішення тих практичних завдань, з якими можна зіткнутися в майбутньому, оволодіння професійним мисленням і творчістю). Суттєвим є також посилення ролі професійних мотивів самоосвіти й самовиховання, які постають як найважливіша умова розкриття можливостей особистості студента, його професійного розвитку.

Пізнавальна мотивація, інтерес до професії та її опанування — один із найважливіших факторів успішного навчання студентів.

Традиційно успіх у навчальній діяльності пов’язується, насамперед, із рівнем інтелектуального розвитку особистості. Це, зокрема, й покладено в основу конкурсного відбору абітурієнтів, коли на вступних випробуваннях визначається переважно рівень розвитку когнітивної сфери майбутнього студента.

«Сильні» і «слабкі» студенти відрізняються один від одного не за рівнем інтелекту, а за мотивацією навчальної діяльності. Для «сильних» студентів характерна є внутрішня мотивація: вони мають потребу в опануванні професією на високому рівні, зорієнтовані на отримання міцних професійних знань і практичних умінь. Стосовно ж «слабких» студентів, то їх мотивація загалом зовнішня, ситуативна: уникнути осуду й покарання за низьку успішність, не позбавитися стипендії тощо.

У зв’язку з проблемою мотивації цікавим є аналіз студентської молоді щодо мотивів обрання нею професії. Всю сукупність сучасних студентів можна досить чітко поділити на три групи:

1) Студенти, які зорієнтовані на освіту як на професію. Найбільш важливим для них є інтерес до майбутньої роботи, бажання реалізувати себе в ній. Вони відзначаються схильністю продовжувати своє навчання в аспірантурі.

2) Студенти, зорієнтовані на бізнес. Освіта для них є інструментом (чи стартовою сходинкою) для того, щоб відкрити власну справу, зайнятися торгівлею тощо. Вони розуміють, що з часом і ця сфера буде потребувати освіти, однак до своєї професії ставлення в них менш зацікавлене, ніж у першій групі.

3) Студенти, яких, з одного боку, можна назвати «ті, хто не визначилися», з іншого — пригнічені проблемами особистісного, побутового характеру. Найважливіші для них побутові, особистісні, сімейні проблеми. Це ті, які не можуть визначитися з власним шляхом, для яких освіта й професія не становлять такого інтересу, як у перших групах. Можливо, самовизначення в них відбудеться пізніше, однак нині цілеспрямований вибір свого професійного майбутнього для них є не характерний.

У дослідженні виявлені відмінності в структурі мотивації отримання вищої освіти в таких групах студентів, як «бюджетних», які навчаються за рахунок держави, та «комерційних», які платять за навчання власні кошти. «Бюджетні» студенти висловили більш традиційні настанови отримати диплом, набути професію, вести наукові дослідження, пожити студентським життям. Натомість, у «комерційних» студентів домінує прагнення досягнути матеріального добробуту, вільно володіти іноземними мовами, стати культурною людиною, отримати можливість навчання, робота за кордоном, опанувати теорією й практикою підприємництва, досягнути поваги в колі знайомих, продовжити сімейну традицію. Разом із тим, за числом вузівських «відмінників» вони поступаються «бюджетним» студентам.

Ні який високий рівень інтелектуальних здібностей студента не може компенсувати низьку його навчальну мотивацію та безпосередньо сприяти успішній навчально-професійній діяльності.

Усвідомлення визначального значення мотивації для навчальної діяльності призвело до формулювання принципу мотиваційного забезпечення навчального процесу (О.С.Гребенюк). Багато науковців висловлюють думку про необхідність цілеспрямованого формування у студентів мотивації навчально-професійної діяльності. Проведене експериментальне дослідження зі студентами дало змогу визначити деякі умови, від яких залежить формування позитивної мотивації учіння:

1) усвідомлення ближніх (безпосередніх) і кінцевих (перспективних) цілей професійного навчання;

2) усвідомлення теоретичної й практичної значущості знань, що засвоюються;

3) емоційна форма викладу наукової інформації;

4) нарощування змісту й новизни навчального матеріалу;

5) професійна спрямованість навчальної діяльності студентів;

6) вибір адекватних навчальних завдань, які породжують інформаційно-пізнавальні суперечливості в самій структурі навчальної діяльності студентів;

7) підтримання допитливості й «пізнавального» психологічного клімату в студентській академічній групі.

Так як «Я-концепція» стосується як сфери особистості, так і мотиваційної сфери індивіда, її внесок у варіацію успішності досить суттєвий. Результати багаточисленних досліджень засвідчують те, що між успішністю й уявленнями індивіда про свої навчальні здібності існує тісний взаємозв’язок, який зберігається навіть у тому випадку, коли робиться поправка на показник інтелекту.

Неважко навести приклади, які підтверджують, що уявлення студентів про свої здібності суттєво впливає на успіхи їх у навчанні й нерідко призводять до того, що рівень успішності студента виявляється значно нижчим, ніж можна було передбачити, орієнтуючись лише на його потенційні здібності. Часто студент, ще не приступивши до виконання завдання, заявляє, що не зможе з ним справитися.

Для успішного навчання у вузі студенту необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприйняття, пам’яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних інтересів, оволодіння логічними операціями тощо. Окрім цього, для студента педагогічного вузу важливим є також високий рівень мовленнєвої культури та багатий словниковий запас, достатня комунікабельність і соціально-перцептивні здібності та ін.

Адаптація — це засада активної діяльності й необхідна умова її ефективності. У цьому полягає позитивне значення адаптації для успішного функціонування індивіда в тій чи іншій соціальній ролі.

О.Г.Мороз виокремлює три форми адаптації студентів першокурсників до умов вищого навчального закладу:

1) адаптація формальна, що стосується пізнавально-інформаційного пристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до змісту навчання в ній, її вимог, до своїх обов’язків;

2) суспільна адаптація, тобто процес внутрішньої інтеграції (об’єднання) груп студентів-першокурсників і інтеграцій цих же груп із студентським оточенням в цілому;

3) дидактична адаптація, яка стосується підготовки студентів до нових форм і методів навчальної роботи у вищій школі.

До цього потрібно додати ще й професійно-особистісну адаптацію, пов’язану з трансформацією структури самосвідомості першокурсника, професійно-рольовою його ідентифікацією («Я-майбутній вчитель», «Я -студент, який готується стати вчителем» тощо). Від того, наскільки швидко призвичаїться до особливостей нової соціальної ролі, наскільки швидко він здатний зайняти нову соціальну позицію студента значною мірою залежить дія інших суб’єктивних і об’єктивних чинників, які визначають успішність його навчання в умовах педагогічного навчального закладу.

Система навчання у вищій школі значною мірою розрахована на високий рівень свідомості студентів, їхньої самостійності й здатності до самоконтролю своєї діяльності та поведінки, адже формально відсутня сувора поточна «шкільна» перевірка, й контроль, студенту надається значно більше можливостей вибору змісту й способів навчальної діяльності, форм звітності за її результати.

Період адаптації першокурсника пов’язаний із трансформацією раніше сформованих у нього стереотипів поведінки й моделей життєдіяльності, що призводить не лише до низки утруднень у взаємодії з оточуючим світом і в повсякденному. житті, а й нерідко спричиняє погіршення успішності. Складність управління цим процесом полягає в тому, що адаптаційний перебіг у різних студентів відбувається по-різному, залежить від їх індивідуально-психологічних особливостей та рівня підготовленості до вузівського навчання.

Опитування першокурсників засвідчує, що найчастіше виникають такі труднощі адаптаційного періоду: позбавлення моральної підтримки та взаєморозуміння через розлучення зі шкільними друзями: необхідність пошуку й встановлення нового кола спілкування; сумніви щодо правильності вибору професії «невизначеність його мотивації; недостатня психологічна підготованість до опанування; сформоване вміння саморегулювання власною поведінкою діяльністю, що ускладнюється відсутністю повсякденного контролю педагогів за життям і навчанням студентів; пошук стилю життя, оптимального режиму праці — відпочинку в нових умовах, налагодження побуту самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов у студентський гуртожиток; відсутність належних навичок самостійної навчальної роботи, зокрема невміння конспектувати, працювати з першоджерелами, словниками, довідниками тощо.

На першому курсі найнижчий % успішності й найбільший % відсіву студентів, що пов’язаний саме з труднощами адаптаційного періоду:

1) відсутність наступності між шкільним і вузівським навчанням;

2) невміння першокурсників організувати самостійну навчальну діяльність і недостатня допомога й керівництво нею з боку викладачів;

3) недостатній контроль деканату й органів студентського самоврядування за навчанням першокурсників;

4) перевтома внаслідок порушення режиму праці, відпочинку та харчування;

5) недотримання норм наукової організації навчальної праці і, як наслідок, «аврали» під час сесій;

6) наявність негативних тенденцій у «Я -концепції», що проявляється в невпевненості, зосередженні на власних інтелектуальних, моральних і вольових недоліках; гостре переживання своєї непідготовленості до навчання в вузі;

7) тривожні сумніви в правильності обрання вузу й спеціальності, відсутність позитивної мотивації навчально-професійної діяльності;

8) відсутність оптимальних взаємин із викладачами, страх звернутися до них за консультацією;

9) розлучення зі звичним колом спілкування (сім’я, друзі) і влаштованим побутом та ін.

Слід пам’ятати й про те, що першокурсник розпочинає новий навчальний рік із ослабленими можливостями сприйняття й засвоєння навчального матеріалу через нервову та фізичну перевтому: після напруженого навчального року двічі складав екзамени й практично був позбавлений повноцінного відпочинку.

Особливості мислення студента — один із основних факторів успішності його навчання. Набагато важче піддається перебудові неуспішність, що є наслідком недостатнього рівня розвитку мислення.

Закономірна послідовність змін у мисленні студентів, які були позначені як стадії:

1 стадія — інтерпретація світу й свого освітнього досвіду авторитарним, дуалістичним чином. Світ може бути тільки хорошим чи поганим, правильним чи неправильним. Студенти шукають істину й прагнуть до знань. Роль викладачів — навчати студентів, а їх власна роль — сумлінно навчатися.

2 стадія — стадія діалектичного мислення: зіткнення з різними поглядами на проблему, коливаннями й помилками в їх розв’язанні. Студенти поступово призвичаюються і навіть схвалюють таку різноманітність думок, обдумують і синтезують їх. Вони звикаються з тим що, кожна людина має право й може, залежно від контексту, підійти до одного й того ж явища з різних боків.

3 стадія — виникає потреба прийти до якоїсь власної думки, відшукати свою відповідь на спірні питання й виявити при цьому власні переконання. Студенти починають брати відповідальність за власний вибір цінностей, поглядів і свого стилю життя.

На практиці ж не завжди враховується в навчальному процесі рівень розвитку мислення студентів. У випадку догматичного стилю викладання, коли від студентів вимагається засвоєння готових істин, позиція викладача подається як єдино правильна, а оцінка відповідей на семінарських заняттях чи екзаменах визначається відповідністю конспекту лекцій чи змісту першоджерела.я концепцияЯ-КОНЦЕПЦИЯ

Я-Концепция (англ. self-concept) — развивающаяся система представлений человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических, интеллектуальных, характерологических, социальных и пр. свойств; б) самооценку; в) субъективное восприятие влияющих на собственную личность внешних факторов.

Понятие Я-концепция родилось в 1950-е гг. в русле феноменологической, гуманистической психологии, представители которой (А. Маслоу, К. Роджерс), в отличие от бихевиористов и фрейдистов, стремились к рассмотрению целостного человеческого Я как фундаментального фактора поведения и развития личности. Значительное влияние на становление этого понятия оказали также символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид) и концепция идентичности (Э. Эриксон). Однако первые теоретические разработки в области Я-к. бесспорно принадлежат У. Джемсу, разделившему глобальное, личностное Я (Self) на взаимодействующие Я-сознающее (I) и Я-как-объект (Me). Я-к. часто определяют как совокупность установок, направленных на себя, и тогда, по аналогии с аттитюдом, выделяют в ней 3 структурных компонента:

когнитивный компонент — «образ Я» (англ. self-image), к которому относится содержание представлений о себе;

эмоционально-ценностный (аффективный) компонент, который есть переживаемое отношение к себе в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности и т. п.; к этому компоненту, др. словами, относят систему самооценок (англ. self-esteem);

поведенческий компонент, который характеризует проявления когнитивного и оценочного компонентов в поведении (в т. ч. в речи, в высказываниях о себе).

Я-Концепция — целостное образование, все компоненты которого хотя и обладают относительно самостоятельной логикой развития, тесно взаимосвязаны. Она имеет осознаваемый и неосознаваемый аспекты и описывается с т. зр. содержания представлений о себе, сложности и дифференцированности этих представлений, их субъективной значимости для личности, а также внутренней цельности и последовательности, согласованности, преемственности и устойчивости во времени. В литературе нет единой схемы описания сложного строения Я-к.

Напр., Р. Бернс представляет Я-Концепция в виде иерархической структуры. Вершиной является глобальная Я-к., конкретизирующаяся в совокупности установок личности на себя. Эти установки имеют различные модальности: 1) реальное Я (каким я, как мне кажется, являюсь на самом деле); 2) идеальное Я (каким я хотел бы и/или должен стать); 3) зеркальное Я (каким меня видят др.). Каждая из этих модальностей включает ряд аспектов — физическое Я, социальное Я, умственное Я, эмоциональное Я. Расхождение между «идеальным Я» и «реальным Я» является основой для самооценочных чувств, служит важным источником развития личности, однако существенные противоречия между ними могут стать источником внутриличностных конфликтов и негативных переживаний (см. Комплекс неполноценности). В зависимости от того, на каком уровне — организма, социального индивида или личности — проявляется активность человека, в Я-к. выделяют:

на уровне «организм—среда» — физический Я-образ (схема тела), вызывающийся потребностью в физическом благополучии организма;

на уровне социального индивида — социальные идентичности: половая, возрастная, этническая, гражданская, социально-ролевая, связанные с потребностью человека в принадлежности к общности;

на уровне личности — дифференцирующий образ Я, характеризующий знание о себе в сравнении с др. людьми и придающий индивиду ощущение собственной уникальности, обеспечивающий потребности в самоопределении и самореализации.

Последние 2 уровня описываются так же, как 2 составляющие Я-к. (В. В. Столин): 1) «присоединяющая», обеспечивающая объединение индивида с др. людьми и 2) «дифференцирующая», способствующая его выделению по сравнению с др. и создающая основу для чувства собственной уникальности. Выделяются также динамическое «Я» (как, по моим представлениям, я изменяюсь, развиваюсь, каким стремлюсь стать), «презентируемое Я» («я-маска», каким я себя показываю другим), «фантастическое Я», триада хронологических Я: Я-прошлое, Я-настоящее, Я-будущее и т. п. Важнейшей функцией Я-к. является обеспечение внутренней согласованности личности, относительной устойчивости ее поведения. Сама Я-к. формируется под воздействием жизненного опыта человека, прежде всего детско-родительских отношений, однако достаточно рано она приобретает активную роль, влияя на интерпретацию этого опыта, на те цели, которые индивид ставит перед собой, на соответствующую систему ожиданий, прогнозов относительно будущего, оценку их достижения — и тем самым на собственное становление, развитие личности, деятельность и поведение. Соотношение понятий Я-к. и самосознания точно не определено. Часто они выступают как синонимы. Вместе с тем существует тенденция рассматривать Я-к. как результат, итоговый продукт процессов самосознания. (А. М. Прихожан.) .

Психологический словарь. А.В. Петровского М.Г. Ярошевского

Я-концепция — относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе к-рой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Я-к. — целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий, образ собственного Я, выступающий как установка по отношению к самому себе и включающий компоненты: когнитивный — образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т. д. (самосознание); эмоциональный — самоуважение, себялюбие, самоуничижение и т. д.; оценочно-волевой — стремление повысить самооценку, завоевать уважение и т. д. Я-к. — предпосылка и следствие социального взаимодействия, определяется социальным опытом. Её составляющие: реальное Я (представление о себе в настоящем времени), идеальное Я (то, каким субъект, по его мнению, должен был бы стать, ориентируясь на моральные нормы), динамическое Я (то, каким субъект намерен стать), фантастическое Я (то, каким субъект желал бы стать, даже если бы это заведомо оказалось невозможным, эмоциональное отношение к этим представлениям и убеждениям о себе, соответствующая поведенческая реакция) и др.

Я-концепция — важный структурный элемент психологического облика личности, складывающаяся в общении и деятельности, идеальная представленность индивида в себе, как в другом. Становление Я-к., будучи в конечном счёте обусловлено широким социально-культурным контекстом, возникает в обстоятельствах обмена деятельностью между людьми, в ходе к-рого субъект «смотрится как в зеркало в другого человека» и тем самым отлаживает, уточняет, корректирует образы своего Я. Формирование адекватной Я-к., и прежде всего самосознания, — одно из важных условий воспитания сознательного члена общества.

Словарь психиатрических терминов. В.М. Блейхер, И.В. Крук

нет значения и толкования слова

Неврология. Полный толковый словарь. Никифоров А.С. (2010г)

нет значения и толкования слова

Оксфордский толковый словарь по психологии

Я Концепция — собственное представление о себе в настолько полном и тщательном описании, насколько человек может это сделать. Противопоставляется самооценке, где основное значение придается оценочным суждениям.

предметная область термина

Позитивная Я-концепция — обобщенное представление о самом себе с преобладанием позитивных установок относительно собственной личности.

Профессиональная Я-концепция — представление личности о себе как о профессионале.

Зеркальная Я-концепция (self-looking glass concept) Понятие З. Я-к. принято связывать с именем Чарльза Хортона Кули, к-рый, в развитие дискуссии Уильяма Джемса о социальном Я, высказал предположение, что отраженное Я возникает тогда, когда человек строит свою самооценку на основе того как, по его мнению, он выглядят в глазах др. людей. Метафора зеркала приписывается Кули, однако в действительности ее можно найти и в более ранней литературе, вплоть до работ Адама Смита. Эта метафора несет двойной смысл в формулировках Смита и Кули. В повседневной жизни люди могут видеть свои лица, фигуры и одежду в зеркале. Во взаимодействиях с другими необходимо представлять себе то, как мы выглядим в их глазах. Последние становятся своеобразным зеркалом и то, как они интерпретируют нас, отражается в их жестах, выражении лица и высказываниях.

Это представление о своем Я, к-рое включает самооценку, согласно Смиту и Кули имеет три осн. компонента — представление человека о том, как он выглядит в глазах другого; представление о суждениях этого другого по поводу его внешнего вида, и определенного рода самоощущение, напр. чувство гордости или стыда. Самоощущения появляются и изменяются в ходе этих приписываемых и воображаемых реакций каждого из взаимодействующих субъектов на реальные и воображаемые суждения другого об их социальных Я. Каждое взаимодействие заполняется многими Я, и в любой ситуации всегда присутствует больше лиц, чем реально существующих физ. тел. Сила формулировки Кули заключается в ее акценте на множественности определений, чувств и смыслов, возникающих в любой ситуации, где два человека вступают во взаимодействие.

Понятие З. Я-к. является основным для теории взаимодействия в рамках символического интеракционизма и остается центральным в совр. социально-психологических теорет. представлениях о социальном Я и эмоциях. Идея центральности Я и Я-процессов в изучении переживания и выражения эмоций играет важную роль в совр. нейропсихологических концепциях эмоций. См. также Символическая интеракция Н. К. Дензин

«Я-концепция» личности — системное интегральное психическое образование, выраженное в механизмах: когнитивном, эмоциональном, волевом, поведенческом, аккумулирующих представления, знания субъекта о самом себе, личностные смысловые образования; переживания субъектом оценки и самооценки собственных свойств и качеств, своих возможностей и ограничений; ценности и проявляющихся в стратегии жизни.

Это система дифференцированных представлений человека о самом себе, обеспечивающая внутреннюю определенность и относительную устойчивость его действий, отношений и поведения; это основание интеграции всех психофизиологических и психических процессов, состояний и способностей, механизм обеспечения идентичности при изменении состояний, динамике внутренних процессов и взаимодействий человека с миром.

Функции «Я-концепции»: осуществление личностно целенаправленного поведения и регулирование деятельности, познания, общения, поведение, поиск гармонии в отношении к себе и к миру, устойчивости отношения между реальным и идеальным «Я». Структурные компбненты «Я-концепции»: коллективное и индивидуальное бессознательное, подсознательное и предсознателыюе, самопознание и самосознание, самореализация и самоутверждени.

Понятие «Я-концепция» родилось в 1950-е годы в русле феноменологической, гуманистической психологии, представители которой (А. Маслоу, К. Роджерс), в отличие от бихевиористов и фрейдистов, стремились к рассмотрению целостного человеческого Я как фундаментального фактора поведения и развития личности[1].

Часто термин используют в качестве синонима к «самосознанию», но в отличие от последнего «Я-концепция» менее нейтральна, включая в себя оценочный аспект самосознания[2].

Я-концепция, в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем[3].

== Проблемы определения Я-концепции ==0)

Сложность проблемы в определении Я-концепции подчеркивалась многими исследователями. Суть её в слишком общем характере того, что мы определяем как «Я».

«Даже такой простой материальный объект, как стакан, можно определить по-разному, в зависимости от практического или теоретического контекста. Тем более это верно в отношении таких понятий, как «личность», «сознание» или «самосознание». Дело не столько в терминологической нестрогости гуманитарных наук, сколько в том, что разные исследователи озабочены разными аспектами проблемы личности и человеческого «Я». Но в чем, собственно, его загадка? Ф. Т. Михайлова волнует вопрос, каков источник творческих способностей человека, диалектика творящего и сотворенного. А. Г. Спиркина «Я» интересует как носитель и одновременно элемент самосознания. Д. И. Дубровский подходит к «Я» как к центральному интегрирующему и активирующему фактору субъективной реальности. Психологи (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, В. В. Столин, И. И. Чеснокова, Е. В. Шорохова и другие) рассматривают «Я» то как внутреннее ядро личности, то как ее сознательное начало, то как сгусток индивидуального самосознания, систему представлений человека о самом себе. Исследовательский интерес нейрофизиологов направлен на выявление того, где, в каких разделах мозга локализованы регулятивные механизмы психики, позволяющие живому существу отличать себя от других и обеспечивать преемственность своей жизнедеятельности. У психиатров проблема «Я» фокусируется на соотношении сознательного и бессознательного, механизмах самоконтроля («сила „Я“) и т. д. и т.п», — размышляет над проблемой Я известный философ и социолог Игорь Семенович Кон в своей нашумевшей книге «В поисках себя» (с.7)[4].

У Бёрнса «Я-концепция» связана с самооценкой как совокупность установок «на себя» и является суммой всех представлений индивида о самом себе. Это, по его мнению, следует из выделения описательной и оценочной составляющих. Описательную составляющую «Я-концепции» автор называет образом Я или картиной Я. Составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным своим качествам, самооценкой или принятием себя. Он пишет, что «Я-концепция» определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем. Описывая юношескую «Я-концепцию», Р. Бёрнс указывает на общеизвестное противоречие: с одной стороны, «Я-концепция» становится более устойчивой, с другой стороны, «…претерпевает определённые изменения, обусловленные целым рядом причин. Во-первых, физиологические и психологические изменения, связанные с половым созреванием, не могут не влиять на восприятие индивидом своего внешнего облика. Во-вторых, развитие когнитивных и интеллектуальных возможностей приводит к усложнению и дифференциации „Я-концепции“, в частности к способности различать реальные и гипотетические возможности. Наконец, в-третьих, требования, исходящие от социальной среды — родителей, учителей, сверстников, — могут оказаться взаимно противоречивыми. Смена ролей, необходимость принятия важных решений, касающихся профессии, ценностных ориентаций, образа жизни и т. д., могут вызвать ролевой конфликт и статусную неопределенность, что также накладывает явный отпечаток на „Я-концепцию“ в пору юности»[5].

Таким образом, в зависимости от исходной проблемы и способов её расчленения меняется и значение понятий и их бесчисленных производных.

Накоплен материал о содержании Образа-Я и его структуре. Многие работы раскрывают возрастные особенности представлений о содержании своего «Я». Предметом специального психологического исследования являлся и вопрос об уровнях развития Образа-Я, овладение которыми в разных возрастных группах может означать не только знание своего «Я», но и готовность его реализовать. Большинство авторов предлагают изучать изменение содержания представлений о себе, то есть переход от объективных показателей (физические характеристики) к субъективным (личностные качества, идеи, установки).

[править]

Структура Я-концепции

Предметом самовосприятия и самооценки индивида могут, в частности, стать его тело, его способности, его социальные отношения и множество других личностных проявлений[6]. На основе Я-концепции индивид строит взаимодействие с другими людьми и с самим собой.

Традиционно выделяют когнитивную, оценочную и поведенческую составляющие Я-концепции. Когнитивная составляющая — это представления индивида о самом себе, набор характеристик, которыми, как ему кажется, он обладает. Оценочная — это то, как индивид оценивает эти характеристики, как к ним относится. Поведенческая — это то, как человек в действительности поступает[6].

[править]

Когнитивная

Обычно человек считает, что обладает определёнными характеристиками. Эти характеристики нельзя вывести или свести к одному текущему моменту его жизни — если человек считает что он «сильный», это не значит, что он в данный момент поднимает тяжесть. Более того, на самом деле этот человек объективно может и не быть сильным. А может и быть. Набор убеждений о самом себе и есть когнитивная составляющая я-концепции.

Эти убеждения могут иметь разную значимость для индивида. Он может считать, например, что он в первую очередь смелый, а сильный только в десятую очередь. Эта иерархия не постоянна и может меняться в зависимости от контекста или с течением времени. Сочетание и значимость характеристик на тот или иной момент в значительной степени обуславливают установки индивида, его ожидания относительно себя[6].

Наряду с прочим, когнитивная компонента Я-концепции представлена в сознании индивида в виде социальных ролей и статусов.

[править]

Оценочная

Индивид не только полагает, что обладает определёнными характеристиками, но и определённым образом оценивает их, относится к ним. Ему может нравиться или не нравиться что он, к примеру, сильный. Важную роль в формировании этой оценки играют:

соотнесение представлений о себе с «Идеальным я»;

соотнесение представлений о себе с социальными ожиданиями;

оценка эффективности своей деятельности с позиции своей идентичности[6].

[править]

Поведенческая

Кем бы человек себя ни считал, он не может игнорировать то, как он на самом деле себя ведёт, то что ему на самом деле удаётся. Эта «объективная» часть и есть поведенческая составляющая Я-концепции[6].

Большинство современных учёных, занимающихся проблемами личности, приходят к выводу, что наиболее продуктивно при исследовании Я-образа перейти от метафор к сферам и свойствам психики, «работающим» на Я-образ. Они, как вектора, определяют некую общую нагрузку и направление центральной структуры, которую часто называют «самостью».

[править]

Другие подходы к структуре Я-концепции (Я-образа)

Т. Ю. Каминская выделяет два подхода к разработке проблемы структуры Образа-Я. В первом подходе в структуре Образа-Я не выделяется мотивационного компонента, или выделяются лишь незначительные его составляющие. Так, С. Стейн определяет Я-Концепцию — «существующая в сознании индивида система представлений образов и оценок, относящаяся к самому субъекту». Л. А. Венгер говорит об Образе-Я как о совокупности обобщенных содержательных и оценочных представлений.

Второй подход заключается в признании влияния мотивационного компонента (связь Образа-Я и поведения) на развитие Образа-Я. Иными словами, формируются предпосылки для включения мотивационного компонента в структуру Образа-Я.

Наиболее же распространенным является представление о структуре «Образа-Я» как единстве когнитивного (образ своих качеств, способностей, внешности и др.), эмоционального (самоуважение, самоуничижение и т. д.) и оценочно-волевого (стремление повысить самооценку, завоевать уважение и др.) компонентов (А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский).

Г. Е. Залесским выделяются два компонента Образа-Я — мотивационный и когнитивный. Применительно к изучению возрастных особенностей развития Образа-Я, особое внимание уделяется прояснению вопроса о том, как происходит формирование каждого из компонентов, когда два компонента Образа-Я начинают взаимодействовать.

Когнитивный блок Образа-Я отражает содержательные представления о себе. Такое понимание когнитивного блока Образа-Я близко к пониманию Образа-Я другими исследователями. Но в этот блок добавляются и оценочные (самооценка), и целевые (уровень притязаний, система запретов и поощрений) компоненты. Мотивационный блок отвечает за функциональную значимость этих качеств, то есть выступают ли эти качества критериями в выборе мотивов, целей, поступков. И если выступают, то выполняют ли качества функцию действующих или смыслообразующих мотивов.

[править]

Измерение Я-концепции

В литературе представлен разнообразный набор методик для изучения Я-концепции (Образа Я) или его компонентов.

Различные опросники Примеры:

Методика исследования самоотношения (МИС) разработана Р. С. Пантелеевым (1989) и содержит 9 шкал:

внутренняя честность;

самоуверенность;

саморуководство;

отраженное самоотношение;

самоценность;

самопринятие;

самопривязанность;

внутренняя конфликтность;

самообвинение.

Методика диагностики социально-психологической адаптации разработана К. Роджерсом и Р. Даймондом (1954). Методика апробирована и стандартизирована на разных выборках учащихся в отечественных школах и вузах. На русскоязычной выборке адаптированная А. К. Осницким. Шкала как измерительный инструмент обнаружила высокую дифференцирующую способность в диагностике особенностей представлений о себе, их перестройки в возрастные критические периоды развития и в критических ситуациях, побуждающих индивида к переоценке себя и своих возможностей, приятия или неприятия себя, других, эмоционального комфорта или дискомфорта, внутреннего или внешнего контроля, доминирования или ведомости, ухода от решения проблем.

И. С. Кон поднимает вопрос о том, может ли индивид адекватно воспринимать и оценивать себя, в связи с проблемой соотношения главных функций самосознания — регуляторно-организующей и Эго-защитной. Чтобы успешно направлять свое поведение, субъект должен обладать адекватной информацией, как о среде, так и о состояниях и свойствах своей личности. Напротив, Эго-защитная функция ориентирована преимущественно на поддержание самоуважения и стабильности образа-Я даже ценой искажения информации. В зависимости от этого один и тот же субъект может давать как адекватные, так и ложные самооценки. Пониженное самоуважение невротика — это мотив и одновременно самооправдание ухода из деятельности, тогда как самокритика творческой личности — стимул к самосовершенствованию и преодолению новых рубежей.

Проективные техники

Практически все проективные техники направлены на исследование личностной сферы в различных её аспектах — уровень притязаний, степень самопринятия, привязанность к близким, конфликтность и т. п. Идея о том, что в рисунке или рассказе можно увидеть своеобразный «автопортрет», лежит в основе тестов «Рисунок человека» (К. Маховер), «Дом — дерево — человек» (Гудинаф — Харрис), Тематический апперцептивный тест (Г. Мюррея), Психогеометрический тест (Деллингер), Тест апперцепции символов (Нагибиной-Афанасьевой) и других.

[править]

Виды и классификации Я-концепции (образа-Я)

Я-образ (Образ-Я, Я-концепция) — это некая глобальная самооценка. Я-образ может быть адекватным и неадекватным, реальным и идеальным, структурированным и дезинтегрированным и т. д.

Практически любой из образов Я имеет сложное, неоднозначное по своему происхождению строение.

В. В. Столин отмечает, что анализ итоговых продуктов самосознания, которые выражаются в строении представлений о самом себе, «Я-образе», или «Я-концепции» осуществляется либо как поиск видов и классификаций образов «Я», либо как поиск «измерений» (то есть содержательных параметров) этого образа. Наиболее известным различением образов «Я» является различение «Я-реального» и «Я-идеального», которое так или иначе присутствует уже в работах У. Джемса, З. Фрейда, К. Левина, К. Роджерса и многих других, а также предложенное У. Джемсом различение «материального Я» и «социального Я». Ш.Самюэль выделяет четыре «измерения» «Я-концепции»: образ тела, «социальное Я», «когнитивное Я» и самооценку.

Более дробная классификация образов предложена М. Розенбергом:

«настоящее Я»,

«динамическое Я»,

«фактическое Я»,

«вероятное Я»,

«идеализированное Я».

[править]

Принятие Я-образа

Признание и принятие всех аспектов своего Я в противоположность «условному самопринятию» обеспечивает интегрированность Я-концепции, утверждает Я в качестве мерила самого себя и своей позиции в жизненном пространстве. Я-концепция (Я-образ) — то зерно, которое несет в себе как зародыш, так и его потенциал роста и развития. Согласованность работы всех структур, их гармоничное взаимодействие есть необходимое условие психологического комфорта.

В. Ротенберг в своей книге «Образ Я» приводит примеры восприятия образа-Я под гипнозом: «Когда одному испытуемому внушили, что он Пол Морфи — гениальный американский шахматист, и предложили сыграть в шахматы, первой его реакцией было требование огромного гонорара — миллиона долларов. Ему вручили пачку чистой бумаги, объявив, что это и есть вожделенный миллион, и в этот момент на энцефалографе был зарегистрирован мощный всплеск электрической активности кожи, свидетельствующий о выраженной эмоциональной реакции. Кстати, играл с этим испытуемым сам Михаил Таль, и он же сыграл с ним партию в его обычном состоянии вне гипноза. На фотографиях было видно, как уверенно держался во время игры испытуемый, пока считал себя Полем Морфи, для которого имя Таля ничего не значит, — и как робко вжался в стул тот же испытуемый вне гипноза, хорошо представляя себе, с кем он играет. Между прочим, Таль признал, что хотя „в образе“ испытуемый играл, конечно же, не на уровне Морфи, но все же примерно на два разряда выше, чем без гипноза. Спустя несколько месяцев, на вопрос журналиста: „Какая партия за последнее время запомнилась Вам больше других?“, Таль ответил: „Встреча с Морфи“, и объяснил ошеломлённому репортёру, что галлюцинаций у него ещё нет. Итак, именно внушение целостного образа позволяет выявить в гипнозе уникальные возможности, о которых сам человек не догадывается. Разумеется, эти возможности именно выявляются, а не привносятся состоянием гипноза»[7].

Психологические конфликты становятся своеобразными пунктами проверки качества на пути к личностному росту и самореализации, когда прерывается, «расщепляется» взаимодействие, диалог Я-образов, каждый из которых, являясь существенной частью Я-концепции, силится «заявить о себе», «заговорить», «быть услышанным», но не принимается за свой, отторгается или защитно трансформируется.

Сложность и непредсказуемость образа Я создает трудности для его изучения. Иногда педагог имеет дело с учеником, у которого различные части и составляющие образа Я «размыты», не связаны между собой. Следствием психологической недифференцированности и зависимости, составляющих основное системообразующее свойство «пограничного самосознания», являются его три взаимосвязанные характеристики:

Высокий уровень пристрастности образа Я и доступность его субъективным искажениям;

Сверхзависимость от оценок значимых других, стрессодоступность и уязвимость Я-концепции, по отношению к эмоционально-травмирующему опыту;

«Узость» и «уплощенность» системы индивидуальных значений, репрезентирующих образ Я.

«Фактором, создающим наибольший риск дестабилизации самоотношения, является низкая степень дифференцированности Я-концепции и вследствие этого недостаточная автономность когнитивных и аффективных процессов, увеличивающих стрессодоступность всей целостной системы», — считает Соколова Е. Т.[8]

В структуре личности особо выделяют психическую составляющую, ответственную за целостность психики. Это некое ядро — самость.

Самость — это «центр тяжести». Система сбалансирована, когда самость (как солнце) освещает, согревает и даёт энергию всем остальным составляющим личности.

Книга «Психологические типы», Карла Юнга, вобрала в себя размышления о многих философских познавательных проблемах.

В ней освещаются различные стороны сознания, возможные мировоззренческие установки, при этом человеческое сознание рассматривается с так называемой клинической точки зрения… В своей книге я утверждал, что всякий образ мыслей обусловлен определённым психологическим типом и что всякая точка зрения в некотором роде относительна. При этом возникал вопрос о единстве, необходимом для компенсации этого разнообразия. Иными словами, я пришел к даосизму… Именно тогда мои размышления и исследования стали сходиться к некоему центральному понятию — к идее самости, самодостаточности.

— Карл Юнг. Воспоминания, сновидения, размышления. Происхождение моих сочинений.

К. Юнг рассматривал «самость» как первичный образ, архетип, — комплекс, существующий в коллективном бессознательном. Самость — это архетип целостности, символ полноты человеческого потенциала и единства личности.

И. С. Кон, раскрывая понятие «Я» как активно-творческое интегративное начало, позволяющее индивиду не только осознавать себя, но и сознательно направлять и регулировать свою деятельность, отмечает двойственность этого понятия, сознание самого себя заключает в себе двоякое «Я»:

«Я» как субъект мышления, рефлексивное «Я» — активное, действующее, субъектное, экзистенциальное «Я» или «Эго»;

«Я» как объект восприятия и внутреннего чувства — объектное, рефлективное, феноменальное, категориальное «Я» или образ «Я», «понятие Я», «Я -концепция».

Человеку свойственно иметь и строить не только теорию самого себя, такого, какой он есть сегодня в действительности, но и теорию идеального Я, такого, каким человек хочет быть в будущем. Полагается, что наличие такой концепции идеального Я, или будущего Я, является важнейшим мотивирующим фактором, побуждающим человека к действиям, направленным на саморазвитие, самореализацию, самоактуализацию, поиск подлинной жизни. Самореализация проявляется в построении и корректировке, перестройке «концепции Я», включая «идеальное Я», картины мира и жизненного плана, осознании результатов предшествующей деятельности (формирование концепции прошлого).

Карен Хорни отделяет актуальное, или эмпирическое, Я от идеализированного Я, с одной стороны, и реального Я — с другой. Актуальное Я — всеохватывающее понятие для всего, чем является человек в данное время: для его тела и души, здоровья и невротичности. Актуальное Я — то, что имеет в виду субъект, когда говорит, что хочет знать себя, то есть хочет знать, каким является. Идеализированное Я — это то, чем субъект является в своем иррациональном воображении или чем должен быть согласно диктатам невротической гордости. Реальное Я — это «изначальная» сила, действующая в направлении индивидуального роста и самореализации, с которой субъект может вновь достичь полной идентификации, когда он свободен от невроза. Реальное Я — это то, на что ссылается субъект, когда говорит, что хочет найти себя. Реальное Я для невротиков является возможным Я, в противоположность идеализированному Я — которого достичь невозможно.

[править]

Я-концепция и психологический тип

Некоторые методики определения психологического типа основаны на том, что человек выбирает свой тип как предпочитаемый, то есть выделяет свои наиболее привлекательные особенности.

Существуют методики, в которых человек даёт образ себя и образ своего близкого, тем самым подчеркивая свои особенности, которые отличают его от другого. Например, методика диагностики межличностных отношений Тимоти Лири (тест Лири). Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена для исследования представлений субъекта о себе и своем идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.

[править]

Развитие Я-образа

Несмотря на устойчивость, Я-образ — не статическое, а динамическое образование. На формирование Я-образа влияет целый комплекс факторов, из которых особенно важны контакты со «значимыми другими», в сущности определяющие представления о самом себе. Представление индивида о самом себе, как правило, кажутся ему убедительными независимо от того основываются они на объективном знании или субъективном мнении. Предметом восприятия человека могут, в частности, стать его тело, его способности, его социальные отношения и множество других личностных проявлений. Я-идентичность — я-образ в сравнении себя с другими и определении своего места в социальной структуре. «Человеческое „Я“ существует лишь благодаря постоянному диалогу с другими» (И. С. Кон). Формирование адекватной Я-концепции, как и самосознания в целом, является важным условием воспитания сознательного члена общества[9].

Младенцы поначалу не разграничивают себя и окружающий мир. По мере роста начинает развиваться телесное Я, с осознанием которого приходит понимание неидентичности внутреннего и внешнего миров. Позже маленькие дети начинают сравнивать себя со своими родителями, сверстниками и родственниками, находя те или иные различия. К среднему детству их знания о себе расширяются настолько, что уже включают целую систему оценок собственных качеств.

В отрочестве и юности самооценка принимает более отвлеченный характер, и у подростков появляется заметная озабоченность тем, как их воспринимают окружающие. Найти себя, собрать из мозаики знаний о себе собственную идентичность становится для юношей и девушек первостепенной задачей. Именно в этот период их интеллект достигает такого уровня развития, который позволяет им задумываться над тем, что представляет собой окружающий мир и каким ему следует быть[10].

Можно сказать, что заложено в Я-концепции, то подросток и пытается развить. Например, у физически больного ребёнка в Я-концепции заложено — здоров. Такой ребёнок будет пытаться физически себя подтянуть. Если уровень притязаний высокий, а собственные возможности осознаются недостаточными, может возникнуть невротизация (обидчивость, упрямство)[11].

На протяжении всего взрослого периода жизни Я-концепция человека одновременно стремится сохранить преемственность и претерпевает изменения. Важные события жизни: смена работы, женитьба, рождение детей и внуков, развод, потеря работы, война, личные трагедии — заставляют нас пересматривать отношение к себе[10].

Обнаружено, что динамика изменения Я-концепции личности начинается с изменения отношения к себе и внешнему миру, которое служит толчком для сдвига всех взаимозависимых компонентов многоуровневой системы. С нарастанием противоречий в структуре образа Я нарушается устойчивость, исчезает внутренняя согласованность элементов модели Я-концепции, происходит «утрата себя», возникает психическая напряженность. Процесс изменения, который идет либо по пути упрощения, либо по пути усложнения содержания Я-концепции, завершается преобразованием всей её структуры.

[править]

Факторы, влияющие на Я-концепцию

Все исследователи отмечают сложность и неоднозначность становления и развития образа-Я. Образ-Я — это системное, многокомпонентное и многоуровневое образование человеческой психики. Все составляющие этой системы имеют бесчисленное множество степеней свободы, что осложняет возможность научного подхода в диагностике и прогнозировании формирования Я-образа. По-видимому, точки роста и развития личности по пути самореализации совпадают с такими человеческими реальностями как самость, самоактуализация, Я-идеальное и стремлением человека к поиску гармоничного соответствия этих реальностей в своем образе-Я.

Герген (Gergen, 1971) отмечает следующие факторы, относящиеся к оценкам других, которые влияют на представления индивида о самом себе:

Согласованность внешней оценки и Я-концепции.

Значимость представлений, которые затрагивает оценка.

Доверие к эксперту. Чем большим кредитом доверия пользуется эксперт, выносящий оценку, тем значительней его влияние (Bergin, 1962).

Число повторений. Чем больше число повторений выданной оценки, тем больше вероятность её принятия.

Модальность оценки. Принятие или игнорирование внешней оценки зависит от того, позитивна она или негативна.

Исходя из этого, внешняя оценка будет представлять собой угрозу Я-концепции в случаях, когда:

оценка не совпадает с представлениями индивида о самом себе и является негативной;

оценка затрагивает функционально значимые понятия, которые индивид использует для самоопределения;

эксперт, выносящий оценку, пользуется значительным кредитом доверия;

индивид подвергается систематическому воздействию одной и той же внешней оценки и не может её игнорировать.

Рефлективное «Я» — своего рода когнитивная схема, лежащая в основе имплицитной теории личности, в свете которой индивид структурирует свою социальную перцепцию и представления о других людях. В психологической упорядоченности представления субъекта о себе и своих диспозициях ведущую роль играют высшие диспозиционные образования — система ценностных ориентаций в частности.

Г. Е. Залесский выделяет следующие этапы формирования личностных смыслов:

значение выступает как эталон оценки ситуации, выбора системы средств ориентировки;

осуществляется деятельность целеполагания, выбора целей, мотивов, личная значимость выбора начинает осознаваться в большей мере;

различные «компоненты» «Я» начинают функционировать как один механизм, образуется система. Выбор мотивов осуществляется через убеждения и мировоззрение (Л. И. Божович);

значение уходит на «послесознательный уровень» (А. Н. Леонтьев), действует как установка. Отметим, что значение не может быть выделено без действия — значение, действие и мотив формируются одновременно. Мотив влияет на выделение целей. Самооценка определяет процесс поиска средств их достиженияЯндекс.Метрика